صنایع رنگ آرکو

صنایع رنگ و رزین آرکو در سال ۱۳۶۶ تاسیس گردید و بعنوان اولین کارخانه سازنده بتونه سنگی استاندارد در شمالغرب کشور فعالیت خود را آغاز نمود. این شرکت هم اکنون با تولید اولین بتونه سنگی استاندارد در ایران رقیبی جدی برای محصولات مشابه خارجی می‌باشد و با تولید پوشش‌های تعمیری اتومبیلی و رنگ‌های صنعتی ، توانسته بازار داخلی کشور را تحت پوشش قرار دهد. صنایع رنگ و رزین آرکو طی تولید رنگ و بتونه سنگی و کلیه پوشش‌های اتومبیلی، در سال ۱۳۹۰ اقدام به ساخت واحد تولید رزین‌سازی خود نمود و  موفق به تولید انواع رزین‌های پلی‌استر غیر اشباع جهت ساخت انواع خمیر و بتونه سنگی و انواع رزین‌های اکریلیک پلی اورتان و رزین آلکیدی شد و توانست به خودکفایی کامل برسد و وابستگی خود را به کشورهای دیگر قطع نماید.
Image
0
نمایندگی در سطح کشور
0
گواهی‌نامه معتبر
0
سابقه سی سال فعالیت
0
مشتریان راضی و فعال

دسته‌بندی محصولات

تولید محصولات مطابق با گواهینامه‌های استاندارد اروپایی از لحاظ کیفیت و کمیت، توانایی صادرات و رقابت با انواع محصولات اروپایی

Image
Image
Image
Image
Image
Image

ثبت اختراع و دریافت مجوز تولید

محصول دی بنزوئیل پراکسید پودری و خمیری

با افتخار صنایع رنگ ورزین آرکو پس از سالها تلاش بی وقفه و تحقیقات گسترده در زمینه ي تولید محصول دي بنزوئیل پراکسید پودري و خمیري توانست در سال 1401 موفق به ثبت اختراع و اخذ مجوز تولید این محصول وارداتی شود

ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت آرﮐﻮ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺸﺘﺮك اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ  ﻧﻈﯿﺮ روﺳﯿﻪ، ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن، ﺟﻤﻬﻮري داﻏﺴﺘﺎن، ﻗﺮﻗﯿﺰﺳﺘﺎن،ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن، آذرﺑﺎﯾﺠﺎن، ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن، ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن و اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ روﺳﯿﻪ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ رﻧﮓ آرﮐﻮ،  اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺻﺪد ﺑﺮآﻣﺪ ﺗﺎ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰي ﺧﻮد را در ﺷﻬﺮ آﻟﻤﺎﺗﯽ ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﺎدراﺗﯽ  آرﮐﻮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﺤﺪود ﻧﺒﻮده و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﺎي اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ، ﯾﻤﻦ، ﻋﻤﺎن، ﻋﺮاق و آﻓﺮﯾﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد اروﭘﺎﯾﯽ از ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺻﺎدرات و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت اروﭘﺎﯾﯽ را داﺷﺘﻪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ و اﻣﯿﺪ دارد ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﮔﺎﻣﻬﺎي اﺳﺘﻮاري ﺑﺮاي اﻋﺘﻼي اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ و ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﺑﺮدارد.
آزمایشگاه رنگ
آزمایشگاه تحقیق و توسعه
آزمایشگاه همکار اداره استاندارد و ایزو 17025
آزمایشگاه زرین سازی
Image

Image
دانلود کاتالوگ آرکو

مشتریان آرکو

ارائه محصولات با کیفیت، بزرگترین رسالت ما بوده و تلاش مجموعه آرکو همیشه در راستای خدمت به مشتریان هست

Image
Image
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای آرﮐﻮ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ. ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا: CMNET
ارتباط با ما
کارخانه : آذربایجان شرقی - تبریز کیلومتر ۳۵ جاده آذرشهر -
شهرک صنعتی شهید سلیمی خیابان ۳۰ متری سوم جنوبی
شماره تماس :  ۴ - ۳۴۳۲۸۱۹۱ (۰۴۱)
شماره نمابر :  ۳۴۳۲۸۱۹۵ (۰۴۱)  
پست الکترونیک :info@arkopaint.com
Contact us
Factory : East Azarbaijan - Tabriz, km 35, Azarshahr Road
Shahid Salimi Industrial Town, the third 30 meters street
Contact number : +98 41-34328191-4
Fax number : +98 41-34328195
Email :info@arkopaint.com